Вписване на промени

ОБСТОЯТЕЛСТВА КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

В срок от 7 дни от учредяването на дружеството то трябва да бъде вписано в търговския регистър. В този срок се вписват и промените.

В търговския регистър се вписват освен първоначалните данни и обстоятелствата, подлежащи на вписване, и всички последващи промени. Важно е да знаете, че промените влизат в сила след вписването им в партидата на дружеството ви в търговския регистър.

Заявленията за вписване на нови обстоятелства в търговския регистър могат да бъдат подадени по два начина:

– по електронен път чрез електронен подпис;

– На хартиен носител в агенцията по вписванията;

На вписване подлежат следните обстоятелства:

 • Промени в наименованието на фирмата;
 • Промени в седалището на фирмата;
 • Промяна в срока за учредяване на дружеството, ако е определен такъв срок при учредяването му;
 • Промяна в предмет на дейност;
 • Промяна в размера на капитала на дружеството;
 • Промяна в начина на управление и представителство на дружеството;
 • Прехвърляне на дружественото дяло на съдружник;
 • Преобразуване на дружеството;
 • Прехвърляне на предприятие от дружеството;
 • Залог на търговско предприятие;
 • Запор на дружествени дялове;
 • Залог на дружествен дял;
 • Промяна на съдружник или акционер:

– приемане на нов съдружник или акционер;

– приемане на наследници на починал съдружник;

– изключване на съдружник;

– прекратяване на членството на съдружник или акционер поради обявяването му в несъстоятелност;

– смърт на съдружник или акционер;

– поставяне под запрещение на съдружник или акционер;

– прекратяване на съдружие, което е юридическо лице;

– изключване на съдружник по решение на общото събрание;

 • Обявяване на дружеството в несъстоятелност;
 • Заличаване на дружеството;
 • Прекратяване на дружеството;
 • Промени в дружествения договор / устав /;
 • Годишния финансов отчет;

За контакт:

e-mail:  skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон: 088 5515152

Политика за поверителност

Благодарим ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!