Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Счетоводна кантора Врана ЕООД е длъжна да приеме вашите лични данни, които ни предоставят, относно вас или друг член на вашето семейство, без да ги разпространявате. Целта на събирането на тези данни е да се осъществи кореспонденция, да се изпълняват поръчки за услуги и да се изготвят собствени статистики.

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Счетоводна кантора Врана ЕООД събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават тази интернет страница. Използвайки тази уебстраница, Вие се съгласявате с събирането и използването на информацията, съгласно изложеното в настоящото за поверителност. Вие потвърждавате, че Счетоводна Кантора Врана ЕООД може периодично да преценява и без предупреждение да променя, допълва и отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност.

Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която личните данни се искат. На местата, където се събират данни, могат да бъдат дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика на поверителност „Лични данни“ се отнася до информация като например вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, който може да се използва за вашето идентифициране. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено според изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или изисквано от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.
В следващите раздели е обяснено как и кога ще събирате личните данни от Вас.

Предназначение на Личните данни

За повечето от нашите услуги не е необходимо никаква форма на регистрация, която ви дава възможност да посетите нашия сайт без да информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставим лични данни. В такъв случай, ако не решите да предоставите заявените от нас лични данни, няма да можете да получите достъп до определени части от сайта и ние няма да можем да отговорим на вашето запитване.

Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да ви предоставим съответните услуги, които желаете, да представлявате интерес за Вас или да комуникираме с Вас с друго предназначение, което е видно от обстоятелствата или за което информираме при събирането на лични данни от Вас.

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за:

  • Персонализирайте вашето запитване и отговаряйте на индивидуалните ви нужди
  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Да подобрим потребителската услуга
  • Да се ​​свържем с вас чрез имейл
  • Да провеждам конкурс, промоция или проучване
  • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание

Неразкриване на лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предадем Вашите данни на трети лица, освен ако това е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така да бъдат предадени на трети лица за по-нататъшно обработване съгласно целта, за които са били събрани първоначално или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин като например доставка на услуги, оценка на полезността на тази интернет страница, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават личните Ви данни на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен в съответствие с изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така да бъдат събрани от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай, че търговската дейност на този сайт или част от него и свързаните с него клиентски данни е обект на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или пообретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е Личните данни да бъдат разкрити на трети лица, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин за подпомагане на наказателно или друго правно разследване или производство в страната.

Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да гарантираме, че личните ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за законна търговска цел съгласно описанието в настоящата политика или за спазване от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай на електронна директна маркетинг ще ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетингови материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от нас на Вашите лични данни или да възразите срещу обработването на личните Ви данни, пишете ни на адрес:  skantoravarna@gmail.com, В съобщението до нас посочете името на уеб сайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретните данни, които бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежното идентифициране на вашето идентичност. Исканията за заличаване на лични данни ще бъдат предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

Сигурност и конфиденциалност

За да гарантираме сигурността и конфиденциалността на личните данни, които събират онлайн, ние използваме различни защитни мерки, използвайки методи за шифроване на данните. При боравенето с личните ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Само служителите, които трябва да извършат конкретна дейност (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите / сървърите за съхранение на лични идентификационни данни се съхраняват в защитена среда.

Предаване на данни в чужбина

Дружеството не предава данни в чужбина. Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансформираме вашата лична идентификационна информация на трети страни.

Google Анализ

Ние използваме услугата „Google Анализ“, за да рационализираме портфолиото си от уебсайтове чрез: (a) оптимизиране на трафика към и между корпоративните уебсайтове, и (b) интегриране и оптимизиране на уеб страници, ако е приложимо. „Google Анализ“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвят подробни статистически данни за трафика на дадена уеб страница и източниците на трафик и се измерва конверстацията на потребителите в клиентите (конверсия) и продажбите. „Google Анализ“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да анализира как потребителите използват нашата уеб страница.
Информацията, генерирана от бисквитките, относно Вашето ползване на уебсайта Ви, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp ()“ или еквивалентна функция) и предадена на сървърите на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте  https://support.google.com/analytics/answer/2763052 .

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация за целите на оценката на използването на уебсайта ни, изготвяне на справки за активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки за целите на анализа.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай, че има законово задължение или трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да комбинира или свързва IP адреса ви с други данни, съхранявани от Google.
Можете да изключите или да спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на вашето браузър като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = ен, Уведомяваме Ви, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.С използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате с обработването на всички лични данни, които Google ще събира за вас по начина или за целите, посочени по-горе.

Лична информация и деца

Услугите на този сайт са предназначени за лица навършили 18 години .. Ние няма да събираме, използваме или разкриваме Лични данни от непълнолетни лица без предварително съгласие на лице с права на родител (напр. Родител или настойник) чрез директна офлайн контакт , Б) възможност за възражение срещу по-нататъшно събиране, използване и съхранение на такава информация. Ние спазваме законите за защита на децата.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за тази интернет страница, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уеб сайтове са от най-висок стандарт. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтовете, към които да даваме връзки, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика на поверителност не е предназначена да се прилага за да е свързан сайт, който не е собственост на Счетоводна Кантора Варна ЕООД.

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събирате и обработвате информация за посещенията си на тази уеб страница, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщени статистически данни за лицата, които използват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прозрението на пазара. В този процес е възможно да инсталирате „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, вашия интернет доставчик на интернет услуги, операционната система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпратен до вашето браузър и съхраняван в твърдия диск на вашия компютър. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите вашия браузър да ви уведоми, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да го приемете или не. Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на вашия браузър. Възможно е да получим услугите на външни лица, които ни помагат при събирането и обработката на информацията, описана в тази раздел. С помощта на тези тагове / партньори за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашите и други сайтове, да изготвя справки за нас относно дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет Възможно е да получим услугите на външни лица, които ни помагат при събирането и обработката на информацията, описана в тази раздел. С помощта на тези тагове / партньори за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашите и други сайтове, да изготвя справки за нас относно дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет Възможно е да получим услугите на външни лица, които ни помагат при събирането и обработката на информацията, описана в тази раздел. С помощта на тези тагове / партньори за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашите и други сайтове, да изготвя справки за нас относно дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставя, за да ви изпратим информация, свързани с вашите запитвания или поръчки за предоставяне на услуги, по-рядко новости за нашата компания, свързани с предоставените услуги и др. информация. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включихме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика на поверителност от наша страна или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряването на качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес:  skantoravarna@gmail.com .