Регистрация на АД или ЕАД

Регистрация на АД или ЕАД

Услугата  временно не се предлага! Извиняваме се за неудобството!

Акционерното дружество е дружество, чиято капитал е разпределен на дялове. Във фирменото наименование се включва съкращение АД. Съгласно чл.158, ал.1 от Търговския закон акционерното дружество е търговско дружество.

Какво представлява нашата услуга? Ние ще подготвим всички необходими документи за регистрацията на вашето акционерно дружество. Регистрацията се извършва чрез електронен подпис и вашето присъствие не е необходимо. Вие ще присъствате на срещата при нотариуса, където ще бъдете придружени от наш представител. Там ще подпишат и заверят необходимите за регистрацията документи. Вашето присъствие се изисква и в банковия офис, където ще откриете набирателен акаунт за внасяне на капитал на вашето дружество. След приключване на процедурата по регистрация всички документи ще бъдат предоставени. „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. Ние ще подготвим необходимите документи в срок от два дни считано от датата, на която сте се свързали с нас.

Колко продължава процедурата по регистрация?  След подготовката и заверяването на необходимите документи вписването на вашата фирма се извършва от 3 до 5 дни, в зависимост от натовареността на търговския регистър към регистрационното бюро.

Капиталът  на този вид дружества е разпределен в дялове и се състои от техния сбор. Акциите са основното различие на акционерните дружества от останалите видове търговски дружества. Номинала на една акция не може да бъде под един лев. Номиналната стойност на акциите трябва да бъде определена в левове и цели числа. Законът изисква минималната стойност на капитала на акционерното дружество да бъде 50 000 / петдесет хиляди / лева. Акциите могат да се издават в кодове от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

Срещу записаните акции акционерите трябва да направят вноски, покриващи номиналната стойност на акциите. С названието на дружеството се определя коя част от номиналната стойност на дяловете се внася първоначално от акционерите. Останалата част се внася в срока, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството или увеличението на капитала.

Капиталът на дружеството трябва да бъде изцяло записан при учредяването му. За не по-малко от 25% от емисионната стойност на номиналната или предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция, необходимо е да бъде въведено предвиденото в устава.

Кой може да учреди този вид дружества?

Акционерното дружество може да бъде учредено от едно или повече юридически или физически лица. По реда на чл.62, ал.1 и 2 от ТЗ учредител на АД може да бъде държавата или общината.

Основните предимства на този вид дружества

 •  акционерите не отговарят на задълженията на дружеството;
 • акционерът не участва лично в управлението на дружеството и не полага никакви лични усилия в дружеството;
 • акционерът по всяко време може да продаде и прехвърли своите акции;
 • тази форма на търговското дружество е подходяща за планиране на по-големи дейности, които изискват акумулирането на по-голям капитал;
 • акционерите участват в разпределението на печалбата като получават дивидент;
 • при прекратяване на дружеството акционерите имат право на ликвидационен дял;

 Видове акции:

 • Помемени акции – Притежател на тези акции е лицето, което е записано върху самата акция;
 • Акции на поносител – Титулярят на този вид е техният държател;
 • Превилигировани акции – този вид акции имат по-специални права на техния притежател;

Акцията представлява ценна книга, която удостоверява участието на притежателя й в капитала на дадено акционерно дружество с посочената в нея номинална стойност.

Акция има две стойности: номинална стойност и пазарна стойност. Номиналната стойност на една дейност е тази, която е отпечатана върху. Пазарната стойност е тази стойност, на която акцията може да бъде продадена. Пазарната стойност зависи от много фактори, състоянието на пазара, както и от състоянието на дружеството, имуществото на дружеството, дивидента, който се разпределя и др. Пазарната стойност може да бъде по-висока или по-ниска от номиналната стойност.

Акцията дава на своя притежател редица права като право на глас на общото събрание на дружеството, право на ликвидационен дял от имуществото на дружеството при ликвидацията му, право на дивидент, право на информация, контролни права и др.

 Органи на управление на АД

Управлението на акционерното дружество може да бъде организирано в едностепенна или двустепенна форма на управление. Органи на управление на дружеството са:

 • общо събрание на АД;
 • съвет на директорите / при едностепенна форма на управление /;
 • надзорния съвет и управителен съвет / при двустепенна форма на управление /;

Членовете на първия съвет на директорите или съответно първия надзорен съвет се избират за срок не по-дълъг от три години. Членовете на съвета на директорите, на надзорния съвет и на управителния съвет са избрани за срок до 5 / пет / години / в устава може да бъде определен и по-кратък срок /. Членовете на съвета на директорите и надзорните съвети могат да бъдат преизбирани без ограничение.

При едностепенната форма на управление акционерното дружество се управлява от Съвета на директорите, който не може да бъде съставен от по-малко от 3 / три / лица и повече от 9 / девет / лица. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите. В случаите, когато уставът на дружеството допуска член на съвета на директорите, той може да бъде юридическо лице. Съветът на директорите възлага управлението на АД изпълнителен директор, който е член на съвета на директорите. Изпълнителните директори могат да бъдат едно или повече лица, но те винаги са по-малко от останалите.

При двустепенната форма на управление на АА се управлява и представлява от управителен съвет, който осъществява своята дейност под контрола на надзорния съвет. Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния съвет и на надзорното събрание на акционерното дружество. Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 9 души и се определя в устава на дружеството.

Регистрация на ЕАД

Еднолично акционерно дружество е това акционерно дружество, на което всички дялове са собственост на едно лице, което от своя страна може да бъде физическо или юридическо лице. Всички правила, посочени за акционерното дружество, се запазват и при едноличното акционерно дружество.

За да се запознаете с услугите, които предоставяте “ Счетоводна Кантора Варна “ ЕООД, моля посетете страницата на нашите услуги:   Счетоводни услуги

Не се колебайте да зададете своите въпроси на   електронна поща: 

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел .: 088 5515152

Политика за поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!