Промяна на адреса

Промяна на седалището и адреса на управление на фирмата 

При настъпване на промяна на адреса на вашата фирма вие сте длъжни в рамките на 7 дни да обявите това обстоятелство за вписване в Търговския регистър. Промяната на адреса на управление на фирмата може да се наложи например поради преместването на вашият офис на друг адрес или решение на собствениците на фирмата. За да има реално действие и вписването на тази промяна да бъде извършено коректно би трябвало промяната на адреса на фирмата да бъде извършена с решение на общото събрание. Промяната на адреса на дружеството намира отражение и във фирмената документация. Решението за промяна на адреса трябва да е взето с повече от половината от капитала, т.е. с мнозинство. Промяната би следвало да намери отражение и в дружествения договор.

Адреса на управление на дружеството е този на който се връчват призовки и искове. На този адрес компетентните проверяващи органи изпращат писма до търговците.

При търговски дружества , които са АД и ЕАД това решение се взима по

+359 885515152