Промени в капитала

Капитал

Размерът на капитала е едно от основните обстоятелства които подлежат на първоначално вписване при регистрацията на едно дружество.

Нормативната уредба действаща в страната дава възможност за регистриране на фирма с минимален капитал от 2 /два/ лева. Преди промените в закона минималният капитал за регистрация на една фирма бе в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.  Размерът на капитала трябва да бъде избран  внимателно и прецизно, тъй като е възможно след регистрацията на вашата фирма да се окажете в ситуация вашата фирма да няма оборотни средства, с които да започнете осъществяването на дейността си.

При вписването на дружеството в търговския регистър е задължително да бъде внесен 70% от капитала, тъй като в противен случай ще ви бъде отказана регистрация.

Промяна в размера на капитала може да бъде извършвана в негово увеличение и намаление:

Увеличение на капитала е възможно чрез:

  • Приемане на нов съдружник или акционер;
  • увеличаване на дяловете;
  • записване на нови дялове;
  • приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала е възможно до размера на минимално изискуемия капитал /2 лева/чрез:

  • намаляване на стойността на дела в капитала;
  • връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
  • освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Допустимо е едновременното увеличение и намаление на капитала на едно дружество, в случаите в които са спазени законовите изисквания и процедури.

Дяловите вноски на съдружниците от участието им в капитала на дружеството могат да бъдат направени в парична и непарична форма. При непарични вноски е необходимо и задължително условие съдружника да докаже собствеността си. Непаричната вноска се оценява стойностно от три независими вещи лица, които се назначават Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълното описание на непаричната вноска, съответствието й на размера на дела от капитала, метода на оценката, получената оценка. Заключението на вещите лица се представя пред търговския регистър за вписване.

Самата непарична вноска може да бъде направена под формата на вещни права върху движимо и недвижимо имущество; права върху марки; лицензи; вземане;

Номиналната стойност на един дял или акция не може да бъда под 1 /един/ лев.

По своята същност капитала представлява една относително постоянна величина. Той се образува от вноските на съдружниците или акционерите. Неговата функция е:

  • да служи като минимално обезпечение на кредиторите на дружеството;
  • да послужи за материална основа за дейността на дружеството;

Разлика между капитал и имущество на дружеството:

Капиталът е относително постоянна величина, докато имуществото е непрекъснато променяща се величина и зависи от успеха и неуспеха на управлението на дружеството. Имуществото е съвкупност от права и задължения на дружеството и тяхното парично изражение.

По принцип капитала съвпада с имуществото на дружеството единствено при учредяването му. Имуществото се образува от вноските на съдружниците и акционерите и от дейността на дружеството и участието му в стопанския оборот. Имуществото се състои от АКТИВ  и ПАСИВ, които са основните термини в счетоводството.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата на нашите услуги:  Счетоводни услуги

Не се колебайте да задавате своите въпроси на  електронна поща:

skantoravarna@gmail.com

+359 885515152

Всички права запазени!