Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни на „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД е прозрачна, разбираема и лесно достъпна, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати.

Възможно да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

Информация за нас

Сайтовете www.registriranenafirmi.com, schetovodnakantoravarna.com, www.publikuvanenaotcheti.com са собственост на „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД, ЕИК 202917074, адрес: гр. Варна, п.к.9000, ул. Райно Попович № 12, офис 3, тел. (+359 052) 644012, имейл skantoravarna@gmail.com. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл skantoravrana@gmail.com.

Вашите лични данни могат да бъдат събирани:registriranenafirmi.com

 • По телефона
 • На имейл – в случаите в които вие изпращате запитвания
 • На хартия – в случаите когато сме договорили предоставянето на услуги

Какви категории Ваши лични данни можем да получим и обработваме?

Имайте предвид, че възприетата от нас данъчно-счетоводна практика изисква издаването на фактура за всяка предоставена услуга. В този случай, ако сте физическо лице, изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес.

Изискваме да въведете и име на лице за контакт и телефон във връзка с обработката на Вашата заявка за абонамент за пълен достъп до сайта.

Употреба на „бисквитки“ “ (cookies)

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от Счетоводна Кантора Варна ЕООД. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта. Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Също така, използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за посещението на сайта, като например времето, което потребителите прекарват на Сайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите Вашия интернет браузър.

Използваме личите Ви данни за следните цели

Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

За целите на договорни и преддоговорни отношения се събират следните данни:

Данни за идентификация:

– три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, длъжност, адрес за кореспонденция.

– данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Други данни:

– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: кореспонденция по имейл

– лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

– предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

– информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Счетоводна Кантора Варна ЕООД;

– информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Описаните събирани и обработвани данни зависят от вида на заявената услуга.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • За да приемем Вашето запитване;
 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашето запитване.
 • За да комуникираме с Вас по телефон относно Вашето запитване.
 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
 • Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта.
 • установяване на самоличността на клиента;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • изготвяне на предложения за услуги, изпращане на куриерски услуги с документи и материали, част от услугата;
 • изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик;
 • установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти, рекламни и маркетингови стратегии.

 

На какви правни основания използваме личните Ви данни

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената/договорираната услуга;
 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
 • Вашето съгласие.
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури) при изпълнение на задължения за издаване на документи, удостоверяващи предоставянето на услугите когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури) при изпълнение на задължения за издаване на документи, удостоверяващи предоставянето на услугите;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

В някои случаи обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Счетоводна Кантора Варна ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Счетоводна Кантора Варна ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да ни пишете на данните ни за контакт.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система и др.

Използваме SSL сертификати за осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашиият сървър. SSL, представлява протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс „https:“, вместо „http:“. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Кога изтриваме Вашите лични данни   и колко дълго пазим Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

След прекратяване на договора, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, но не ги изтриваме преди изтичане на една години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните.

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • Когато договорите предоставяне на услуги запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
 • Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).
 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Счетоводна Кантора Варна ЕООД, нашите клиенти и служители;
 • Ако сте дали своето съгласие за това;
 • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вашите права, във връзка с обработване на Вашите лични данни

 1. Право на информация.

Вие имате право да поискате:

– информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

– информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.

 1. Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

– да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

– да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 1. Право на възражение:

По всяко време имате право да:

– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

– възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 1. Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 1. Право на преносимост на данни:

– можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

 1. Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 /тридесет/ дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.