След регистрацията на фирмата

Какво се случва след регистрацията на вашата фирма

Вашата нова фирма е вече факт. Вие трябва да се съобразявате с множество законови срокове и изисквания.

счетоводна къща варна
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152  skantoravarna@gmail.com

В случай, че желаете да продължите сътрудничеството си с нас ние ви предлагаме следните услуги:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване  ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;
 3. Административни услуги ;
 4. Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети ;
 5. Вписване на задължително подлежащите на обявяване в търговския регистър промени в обстоятелствата;
 6. Данъчни консултации;

Данъчна регистрация

Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информацията за новорегистрираните юридически лица към Националната Агенция по Приходите. След постъпването й съответната териториална дирекция на НАП извършва служебно вписването на данните за новорегистрираните търговци в своя регистър.

Регистрация като осигурител на всяко ново регистрирано юридическо лице се извършва по служебен път от Националния осигурителен институт /НОИ/,  въз основа на данните в регистъра и базата данни в НАП.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ ОТ „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване;
 2. Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията – НСФО И МСФО;
 3. Изготвяне на счетоводна политика;
 4. Изготвяне на Правила за документооборота;
 5. Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата;
 6. Представителство посредством електронен подпис;
 7. Представителство пред НАП , НОИ , НСИ И Др. държавни инстанции;
 8. Изготвяне на статистически форми и отчети;
 9. Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет ;
 10. Изготвяне на междинни и годишни отчети за нуждите на ръководствата на клиентите на кантората;
 11. Текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри;
 12. Изготвяне на аналитични и хронологични регистри, оборотни ведомости, главни книги, отчет за паричните потоци, баланс;
 13. Изготвяне на справки и отчети съобразени със специфичните нужди на клиента;
 14. Обучение на персонала на клиентите във връзка с касовата отчетност и спазване на нормативните изисквания, действащи към момента – Наредба Н8;
 15. Съдействие за извършване по необходимост на независим одит;
 16. Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
 17. Посредничество и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията във връзка с публикуване н годишния финансов отчет;
 18. Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 19. Калкулиране на дължимите данъци;
 20. Изготвяне и подаване декларации по ЗДДС в НАП ;
 21. Изготвяне и падаване на Дневник за покупките и Дневник за продажбите, месечна деклрация по ЗДДС;
 22. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 23. Регистрация и дерегистрация на самоосигуряващи се лица;

  Публикуване на отчети
  Публикуване на отчети
 24. Дълготрайни активи;
 25. Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 26. Ежедневен счетоводен контрол;
 27. Мониторинг на паричните потоци;
 28. Активи – създаване и управление на първоначална база за отчитане на ДМА и ДНА;
 29. Изготвяне на амортизационен план – счетоводен и данъчен;
 30. Изготвяне на инвентаризационен опис;
 31. Начисляване на амортизации;
 32. Изготвяне на фактури от името на клиента, при предварително изявено желание от негова страна а използване на тази услуга;
 33. Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на националното законодателство;
 34. Осигуряване на счетоводител, присъстващ на година инвентаризация на активите и пасивите на дружеството;
 35. Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
 36. Следене на разчетите с клиенти, доставчици и други контрагенти;
 37. Водене на склад / материали, стоки /;
 38. Изготвяне на декларации Интрастат, VIES;
 39. Електронен мониторинг на паричните средства;
 40. Регистриране и дерегистриране по режима за касова отчетност по ЗДДС;

Труд и работна заплата  ТРЗ

 1. Абонаментно обслужване труд и работна заплата – ТРЗ;

  Труд и работна заплата ТРЗ Варна
  Труд и работна заплата ТРЗ Варна
 2. Поддържане и създаване на трудови досиета на персонала;
 3. Посредничество със службите по трудова медицина;
 4. Подготвяне на пълен набор от документи за сключване и прекратяване на трудови договори;
 5. Изготвяне на трудови и граждански договори;
 6. Подаване уведомления В НАП За заверяването език сключените И прекратените трудовите договори;
 7. Съставяне на ведомости за заплати;
 8. Начисляване на осигуровки;
 9. Оформяне на платежни за дължими данъци и осигуровки;
 10. Изготвяне на служебни бележки;
 11. Счетоводно обслужване
  Счетоводно обслужване

  Подаване на задължителните Деклараци Образец 1 и 6;

 12. Изготвяне на УП2 и УП3 за напуснали служители;
 13. Изготвяне на сметки за изплатени суми;
 14. Подготвяне на длъжностни характеристики;
 15. Администриране на болнични листи – обработка и предаването им в НОИ;
 16. Представителство посредством електронен подпис;
 17. Калкулиране на дължимите социални и здравни осигуровки, данъци върху доходите;
 18. Подаване Декларации В НАП от името на самоосигуряващо се лице;
 19. Изготвяне и представяне на платежни нареждания в банки;
 20. Административни услуги
  Административни услуги

  Изготвяне на фишове за работни заплати и рекапитулации;

 21. Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 22. Изготвяне на график на отпуските;
 23. Попълване и заверяване на осигурителни книжки;
 24. Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата;
 25. Издаване и попълване на трудови книжки;
 26. Вписване на данни в задължителните регистри свързани с трудовите отношения;
 27. Попълване и подаване на статистически форми и отчети, свързани с персонала, труда и работната заплата;
 28. Попълване и подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ;
 29. Консултация за задължителните изискуеми от инспекцията по труда регистри, книги, заповеди и др.;
 30. Изготвянето на заповеди свързани с персонала;
„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За контакт:

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

+359885515152

Разгледайте нашата брошура!

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!