Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Основната цел на регистрацията на дружеството е индивидуализиране на търговеца и участието му в търговския оборот. Под наименованието и булстата на фирмата търговец извършва своята дейност, подписва, издава фактури и т.н.

Регистрация на фирма
Регистрация на фирма СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Видовете дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон:

 1. Еднолични търговци / ЕТ / ;
 2. Търговски дружества – Те от своя страна са:

3.Държавни и общински предприятия;

 Дружества, създадени въз основа на разпоредбите на член 357 от ЗЗД / ДДЗД / .  Дружества, създадени в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Закон за физическото образование и спорта, Закона за професионалното ориентиране, Закона за вероизповеданията, Закона за авторското право и сродните му права, Закон за народните килилисти, Закон за политическите партии и др. и фондации, създадени в полза на частни лица или с общественополезна дейност. 

Съгласно  Закона за търговския регистър  в рамките на 7 дни от учредяването на ново дружество, приемането на актове или настъпването на промени, подлежащи на вписване, тези обстоятелства се вписват в Търговския регистър.  

Защо да изберете нас?  Ние държим на коректността! Всички услуги по регистрация и пререгистрация на фирми се извършват с електронен подпис. Вашето присъствие по време на процедурата по регистрация на Вашата фирма не се изисква. Вашето присъствие се изисква само в банката, за да откриете набирателна сметка и да внесете своя капитал , както и при нотариус, за да проверите необходимите документи във връзка с регистрацията на вашата фирма . Работата с електронен подпис ни позволява да регистрирате фирмата си дори да не се намирате в гр. Варна. Ние ще подадем вашите документи за регистрация в Търговския регистърпо електронен път чрез квалифициран електронен подпис, като по този начин се спестява половината от държавните такси по регистрация . Използвайки нашата услуга ще спестите средства и време, които можете да инвестирате във вашия бизнес.

Какво се изисква от вас?  Необходимо е да ни потърсите и да ни предоставите необходимите сведения за изготвяне на необходимите документи за регистрацията на Вашата фирма. След подготовката на документите, които се изискват, ще се свържем с Вас и ще се срещнем с нотариус, за да подпишем и удостоверим необходимите документи. Следващата задължителна стъпка е посещение на банков офис, където можете да откриете набирателен акаунт, в който да внесете капитала на фирмата си. След тези процедури ще ви предоставим необходимите документи за регистрацията на Вашата фирма.

Колко време продължава процедурата по регистрация на фирма?  Процедурата по регистрация на фирма в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, след учредяването й и подготовката на необходимите документи продължава от 3 до 5 дни. Периодът зависи от натовареността на Търговския регистър.

В какво се състои нашата услуга?

 1. В случай, че имате нужда от консултация във връзка с избора на статус на вашия бизнес / ЕТ, ЕООД, АД, СД, КД, КДА, АД, ДЗЗД, СДРУЖЕНИЕ, ФОНДАЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ / ние ще ви помогнем като ви дам необходимите консултации.
 2. Ще запазите от името си избраното от вас име на вашата фирма. Запазването на името не е задължително, но улеснява процеса по регистрация, тъй като при изготвянето на всички необходими документи е възможно да се регистрира друга фирма с името , което сте избрали от вас, което от своя страна нарушава и възпрепятства регистрацията на вашата фирма като имената на фирмите са уникални и е недопустимо дублиране им. Регистрацията на Вашата фирма в този случай ще бъде отказана и заплатените от Ваша страна такси ще бъдат загубени. В случай, че се регистрира друга компания с избраното от вас име, то ще трябва да се снабдите отново с задължителното набор от документи, необходими за регистрацията на фирмата, както и да заплатите отново държавните такси за регистрация на фирмата ви;
 3. Сключване на договор за предоставяне на нашите услуги във връзка с регистрацията на вашата фирма. След плащането на дължимата такса ще ви бъде издадена фактура.
 4. Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Вашата фирма;
 5. Заверка не необходими документи при нотариус;
 6. Заплащане на държавните такси;
 7. Внасяне на капитал по набирателен сметката – намирането на средствата за Вашата капитала и внасянето им по набирателна сметка е ваше задължение. Към момента действащото законодателство изисква минимум 2 / два / лева капитал. Необходимо е да ви предоставим документа, който ще Ви бъде издаден от банката за внасяне на Вашата капитала по набирателното разноски, открито на името на Вашето ново дружество. Таксите за откриване и закриване на набирателни сметки не се включват в таксата на нашата услуга;
 8. Подаване на необходимите документи във връзка с регистрацията на Вашата фирма;
 9. След регистрацията на фирмата, издаването на удостоверение за актуално състояние;
 10. За фирмите, регистрирани в регистъра Булстат се издава и идентификационна карта;
 11. След приключване на процедурата по регистрация и когато фирмата вече е факт, ние можем да продължим да работим с Вас, като ви съдействаме и извършваме на ваше име всички необходими необходими регистрации.
 12. В случай, че останете доволни и решите да работите с нас, като ни доверите вашето счетоводно обслужване: “ Счетоводна кантора Варна“ ЕООД  ще се стреми да бъде ваш партньор.

Печат на фирмата се издава след регистрацията й в Търговския регистър!

Важно е да знаете:  В срок от 7 дни от учредяването на едно дружество / фирмата / подлежат на вписване в Търговския регистър или регистър Булстат. Всички промени в вече вписани обстоятелства и факти подлежат отново на вписване, като срокът е отново 7 дни.

Кога възниква фирмата / дружеството?  Едно дружество се счита за възникнало от датата на вписването му в Търговския регистър.

Какво е необходимо да знаем, за да можем да ви предоставим нашата услуга Регистрация на фирма?

Необходимо е да ни предоставите следните данни, които са необходими за изготвянето на необходимите документи във връзка с регистрацията на Вашата фирма:

 • Името, което сте избрали за вашия бизнес;
 • седалището и адреса на управление на вашата фирма;
 • предмет на дейност;
 • трите имена на управителя, ЕГН, номер на личната карта, дата на издаване й, МВР издадена лична карта, завършено образование по диплом;
 • данни на съдружниците или копие на личните им карти, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване й, МВР издаден личен документ, завършено образование по диплом /;
 • какъв ще бъде размерът на капитала;
 • разпределение на дяловете от капитала между съдружниците;

Защо да регистрирате фирма?  Регистрацията на една фирма ви дава възможност да участвате и да работите в търговски оборот. Може би търсите нови полета за изява и реализация, които не можете да намерите в работата си на трудов договор, където се чувствате ограничени и неразбираеми. Вашата фирма е вашият нов шанс за ново начало и бъдещо развитие в сферата, която сте избрали. В случай, че се спрете на нас и се доверяваме, ние ще бъдем вашият партньор от началото на Вашия бизнес, като ще Ви съдействаме и ще Ви помогнем през всяка отчетна година.

Наименование на фирмата: Законодателят е дал свобода в избора на име на всеки един от фирмите. Има някои ограничения като: задължително изписване на името на фирмата в български език. Името на всеки един от фирмите трябва да бъде така избрано, че да не въвежда в заблуждение и да отговаря на истината. Името не трябва да накърнява обществения ред и морал. След въвеждането на Закона за Търговския регистър и задължението за вписване на фирмите в неговия регистър е въведено изискване наименованията на фирмите да са уникални, т.е. да не се допуска тяхното дублиране. По този начин се предотвратява въвеждането в заблуда чрез използване на идентични имена от различни фирми, които могат да извършват идентична дейност.

Можете да запазите името, което сте избрали за вашата фирма. Правната индивидуализация на един търговец / фирма се осъществява чрез наименованието, адреса на регистрацията и управлението, предмет на дейност и булстат / ЕИК.

Кои са Търговци? По смисъла на член 1 от Търговския закон търговците са физически и юридически лица, които по занятие извършват някои от следните сделки: 1. покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработван вид;

2. продажба на стоки от собствено производство;

3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;

4. търговско представителство и посредничество;

5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;

6. застрахователни сделки;

7. банкови и валутни сделки;

8. менителници, записи на заповед и чекове;

9. складови сделки;

10. лицензионни сделки;

11.стоков контрол;

12. сделки с интелектуална собственост;

13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

15. лизинг.

Търговците са търговските дружества, както и кооперациите с изключение на жилищероителните кооперации.

За търговец се счита и всеки образувал предприятие, който по предмет и обем изисква делата му да бъдат водени по търговски начин, дори ако дейността му не е посочена в член 1, параграф 1. 1. от ТЗ.

Не се смятат за търговци:

 1. физически лица извършващи селскостопанска дейност;
 2. физически лица, упражняващи свободни професии;
 3. физически лица, извършващи услуги с личен труд;
 4. физически лица, извършващи занаятчийски услуги;
 5. физически лица, извършващи хотелски услуги като предоставят стаи в жилищата, които обитават;

Седалището на фирмата  – Това е мястото, където фирмата управлява своята дейност. Избраното седалище на фирмата се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В случай, че в по-късен етап от осъществяването на дейността си фирмата промени своето седалище, то тази промяна отново подлежи на обявяване и вписване в търговския регистър. Срокът за вписване на промяната е 7 дни. При предявяване на искове, спорове между търговци, обжалване на актове на компетентни органи и т.н. седалището на фирмата има значение за определянето на компетентния съд, пред който ще бъдат предявени евентуални искове и др. Например фирмите със седалище в гр. София отправя своите искове към компетентния съд.Адрес на търговеца: Това е конкретното адрес в населеното място, където се управлява дейността на търговеца / фирмата. Този адрес се вписва в Търговския регистър. Промяната на адреса подлежи на обявяване в търговския регистър. Срокът е 7 дневен. На този адрес съгл. чл.50, ал.1 от ГПК се изпращат призовки.

ЕИК / Булстат:  Представлява уникален цифров код. Кодът се генерира при вписването на търговеца в търговския регистър и остава непроменен до заличаването на търговеца.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставяте “ Счетоводна Кантора Варна “ ЕООД, моля посетете страницата на нашите услуги:   Счетоводни услуги

Не се колебайте да зададете своите въпроси на   електронна поща: 

skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон: 088 5515152

стационарен тел .: 052 644012

Политика за поверителност

Благодарим ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!