Регистрация на ООД и ЕООД

ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ООД ИЛИ ЕООД

Правна уредба чл.113-157 от Търговския закон Този вид дружества са най-разпространената форма на търговски дружества в нашата страна. ООД може да се образува от едно или повече лица. В случаите, когато дружеството с ограничена отговорност е учредено от един човек, то към наименованието на това дружество се добавя ЕООД. В случаите, когато дружеството с ограничена отговорност е образувано от две и повече лица, то към наименованието му се добавя ООД. Тук отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на техните дялови вноски. При ЕТ тази отговорност не е ограничена до размера на дяловите вноски, а е пълна отговорност с имуществото на физическото лице, създадено от единствения търговец.

Какво представлява нашата услуга?

преоразмерен_LOGO Chetovodna kantora VARNA_OK-page-0 - Копиране
РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД ИЛИ ЕООД СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152  skantoravarna@gmail.com

Ние ще подготвим всички необходими документи за регистрацията на вашата фирма. Регистрацията се извършва чрез електронен подпис и вашето присъствие не е необходимо. Вие ще присъствате на срещата при нотариуса, където ще бъдете придружени от наш представител. Там ще подпишат и заверят необходимите за регистрацията документи. Вашето присъствие се изисква и в банковия офис, където ще бъде открит набирателната сметка. След приключването на процедурата по регистрация всички документи ще бъдат предоставени. „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. Ние ще подготвим необходимите документи в срок от два дни, считано от датата, на която сте се свързали с нас.Крайната цена на нашата услуга включва държавната такса за регистрация на вашето дружество,

Колко продължава процедурата по регистрация?

След подготвянето и заверяването на необходимите документи вписването на вашата фирма отнема от 3 до 5 дни, в зависимост от натовареността на търговския регистър към агенцията по вписванията.

Капиталът на този вид дружества / ООД или ЕООД /

Капиталът им е разделен на дялове, които се образуват от дяловите вноски на съдружници. Задължителното условие е минималният размер на капитала на дружеството да не бъде под 2 / два / лева – чл.117 от ТЗ. Всеки от съдружниците може да участва в капитала с различен брой дялове. Основната разлика с акционерните дружества е, че при тях номиналната стойност на акциите е еднаква за всички акционери. Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си в срок. Не внасянето на дела от даден съдружник е основание за изключването му от дружеството. Задължително условие за вписване на дружеството в търговския регистър е да се внесе 70% от капитала на дружеството.Капиталът на дружеството може да бъде във формата на парични или непарични вноски. Когато капиталът на дружеството представлява непарични вноски на съдружници, е необходимо да се извърши парична оценка на непаричната вноска от вещи лица, които се назначават служебно от съда. При внасяне на непарична вноска от съдружник задължителното условие е да се легитимира като собственик на непаричното вноски независимо от вид ю. Една непарична вноска може да бъде под формата на вещни права; права върху търговска марка; вземания; ценни книжа; лицензии;

Кой може да учреди ООД и ЕООД?

Учредителите на ООД могат да бъдат както физически лица, така и юридически лица. Физическите лица учредители на ООД могат да бъдат и чуждестранни лица. Задължително условие при учредяване на дружество с ограничена отговорност от физически лица е да има навършил 18 години. ООД или ЕООД по силата на чл.64 от ТЗ представляват юридически лица. Когато представителят е юридическо лице, той се представлява от неговия управител или от друг, специално упълномощен лице.

Плюсовете на този вид дружества са:

 • Отговорността на съдружниците е намалена до размера на техните дялови вноски;
 • Дружествените дялове могат да бъдат продавани;
 • Дружествените дялове могат да бъдат наследяване;

Основни предимства на ЕООД пред ЕТ

 • Основното предимство на едноличните дружества с ограничена отговорност е, че при тях единственият собственик на капитала е ограничен отговорно до размера на своето дялово участие, докато при ЕТ той отговаря изцяло и с цялото си имущество като физическо лице;

Основни предимства на ЕООД пред ООД

 • При ЕООД не се изисква свикване на събранието, тъй като единственият собственик на капитала играе ролята на общото събрание на дружеството;
 • Тук не възникват въпросите за оспорване на решения на общото събрание и компетентността му за вземане на определени решения, тъй като едноличният собственик взема решенията сам. Единственото условие е решенията на единствения собственик да бъдат оформени с протокол;

От друга страна, дружествата с ограничена отговорност могат да бъдат и дружества от затворен тип, т.е. приемането на съдружници става само с решение на общото събрание на дружеството, което означава, че съдружниците ще изберат и решат да се съюзи с тях. Това е едно съществено различие между ОО и АД, тъй като при акционерните дружества акциите могат да бъдат заменени от собственика без решение на общото събрание на АД, освен, разбира се, ако това не е включено изрично в устава на дружеството Видове ООД: 1.В зависимостта от броя на учредителите / съдружниците те биват:

 • еднолични дружества с ограничена отговорност EOOD – когато учредителят е един лице;
 • многочленствени ООД;
 • паритетни ООД – когато капиталът е разделен по равно между двама съдружници, които имат еднакви права и задължения;

2.В зависимост от реда на образуването им биват:

 • ЕООД с държавно и общинско имущество – образува се с административен акт;
 • ЕООД с частна капитал;

Едно от задължителните условия за вписване на ООД или EО в търговския регистър е учредителната му капитал да бъде внесен минимум в размер от 70%. Дела в капитала на всеки съдружник определя неговото участие в дружеството, неговите права и задължения. В случаите, когато имуществото на дружеството не е достатъчно, за да удовлетвори и изплати задълженията на дружеството към трети страни.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА “ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

ЗА КОНТАКТ:

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА

skantoravarna@gmail.com

Мобилен тел .: 0 88 5515152

www.schetovodnakantoravarna.com

Политика на поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!